Centrum rozvoja doktorandov

v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

a

občianskym združením Ekonómia

Vás pozýva na 14. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

 SCIENTIA IUVENTA 2019

Konferencia sa bude konať 25. apríla 2019 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konferencia je určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom, ktorí vystúpia v štyroch sekciách – ekonomika a manažment podniku; verejná ekonomika a politika; cestovný ruch; financie. Pred rokovaním v jednotlivých sekciách sa uskutoční vystúpenie v pléne. Výstupom z konferencie bude zborník abstraktov s prideleným ISBN a možnosť prioritne publikovať v nasledujúcich vedeckých časopisoch: StatistikaActa aerarii publici a Ekonomika a spoločnosť, pričom príspevky zaslané do 14. dní po skončení konferencie do redakcie časopisov budú súčasťou štandardného recenzného konania.

Statistika

Časopis Statistika vydáva Český štatistický úrad už od roku 1964. Strategickým cieľom periodika je vytvárať platformu umožňujúcu mezinárodným a národným štatistickým a výskumným inštitúciám prezentovať prínosy a výsledky komplexních analýz v hospodárskej, environmentálnej či sociálnej oblasti. Snahou je prezentovať oficiálne štatistiky ako nástroj podporujúci rozhodovanie na úrovni mezinárodných organizacií, ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a podnikov a prispievať tak k posilňovaniu vzťahov medzi teóriou a praxou oficiálnej štatistiky.

Acta aerarii publici

Vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela Acta Aerarii Publici je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác, referátov a recenzií týkajúcich sa finančnej teórie a praxe. Prioritne je orientovaný na oblasti teórie financií, účtovníctva, bankovníctva, poisťovníctva, finančného manažmentu, verejných financií, informačných technológií, aplikácie matematiky a informatiky vo finančníctve.

Ekonomika a spoločnosť

Vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela Ekonomika a Spoločnosť je zameraný publikovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov, informácií a recenzií zameraných na rozvíjanie ekonomickej teórie a praxe. Utvára priestor pre vedeckú a odbornú diskusiu o aktuálnych ekonomických a sociálnych problémoch na Slovensku a v európskom kontexte.

 

 

Kliknite pre presmerovanie na prihlášku

Platba

Fakturačné údaje:

Občianske združenie Ekonómia

Tajovského 10

974 01 Banská Bystrica

IČO: 359 81 555

DIČ: 2021443963

 

 

Konferenčný poplatok je stanovený na 25 EUR (bez ohľadu na to, či ide o aktívne alebo pasívne vystúpenie na konferencii).

Poplatok pre každého ďalšieho spoluautora, ktorý sa aktívne zúčastní na konferencii je 20 EUR (dvadsať EUR)

V prípade, že ďalší spoluautor nemá záujem o aktívnu účasť, ale má záujem o zborník abstraktov z konferencie, poplatok je stanovený na 5 EUR / 1 zborník.

Platbu je potrebné uhradiť na bankový účet SK35 0900 0000 0003 0110 0662, variabilný symbol VS 2919. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

 

 

U

Vedecký a organizačný výbor

Vedecký výbor

prof. Ing. Emília Zimková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Prahe)

prof. Ing. Marta Orviská, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

doc. Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Ing. Milan Zvarík, PhD. (Poštová banka, a.s.)

Ing. Stanislav Pánis (J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky)

Organizačný výbor

Ing. Petra Cisková

Ing. Michal Budinský

Ing. Peter Kubaška

l

Pokyny pre autorov

Šablóna abstraktu

Sablona_SI_2019
ROZSAH
 • abstrakt 100 až 250 slov
 • rokovací jazyk slovenský, český, anglický
FORMÁT

Abstrakty musia byť vo formáte MS Word (súbory typu.doc, alebo .docx) písané v preddefinovanej šablóne, do ktorej je nutné samotný abstrakt dopĺňať kvôli jednotnosti zborníka.

ŠTRUKTÚRA

Štruktúra abstraktu je nasledujúca:

 • Názov príspevku
 • Meno a priezvisko všetkých autorov (bez titulov)
 • E-mailové adresy autorov
 • Názov inštitúcie, názov fakulty, názov pracoviska, adresa inštitúcie, mesto, krajina
 • Abstrakt (povinne v anglickom jazyku)
 • Kľúčové slová (povinne v anglickom jazyku)
 • JEL klasifikácia (iba JEL kódy – bez názvov)
 • Názov vedeckého časopisu
FORMÁTOVANIE
Šablóna príspevku je už vopred nastavená podľa určených požiadaviek.
POSTUP AKCEPTÁCIE ABSTRAKTOV

Účastníci konferencie zasielajú abstrakty na e-mailovú adresu crd@umb.sk. Po obdržaní abstraktov a skontrolovaní formálnych náležitostí, budú z abstraktov odstránené mená a kontaktné údaje autorov. Takto upravené, „anonymné“ abstrakty budú zaslané na akceptáciu vedeckému výboru konferencie, vďaka čomu sa zabezpečí maximálna objektivita celého procesu hodnotenia. Po ukončení procesu akceptácie abstraktov budú autori e-mailom informovaní o jeho výsledku a zároveň im bude zaslaný spresnený program konferencie.

Doprava a ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie nie je zahrnuté v cene konferenčného poplatku. Pokiaľ by bol záujem zo strany účastníkov, vieme im však ubytovanie spostredkovať na niektorom zo študentských domovov UMB (záujem o sprostredkovanie ubytovania uveďte v registračnom formulári). Individuálne si každý samozrejme môže zabezpečiť aj iný druh ubytovania. K dispozícii sú napríklad:

Doprava účastníkov na miesto je individuálna. Pre prípad osobnej dopravy Vám dávame k dispozícii GPS súradnice Ekonomickej fakulty (N48.7388821 E19.1330796), ktorá je miestom konania konferencie a prikladáme taktiež mapu lokality. Spojenie mestskou hromadnou dopravou je linkou číslo 34 zo zastávky „Železničná stanica“ na zastávku „Tajovského park“, ktorá je vzdialená 50 m od fakulty.

Fullscreen-Logo
Banská Bystrica

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Ekonomická fakulta UMB: 48.738623, 19.137583
Zastávka MHD linky č. 34 - Železničná stanica: 48.735701, 19.163707
Zastávka MHD linky č. 34 - Tajovského park: 48.738015, 19.138784
Námestie SNP - hlavné námestie: 48.735276, 19.145157
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo
Ekonomická fakulta UMB
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo
Zastávka MHD linky č. 34 - Železničná stanica
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo
Zastávka MHD linky č. 34 - Tajovského park
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo
Námestie SNP - hlavné námestie
b

Program konferencie

 • 08:00 – 09:00 – Registrácia účastníkov
 • 09:00 – 09:30 – Otvorenie konferencie
 • 09:30 – 11:30 – Vystúpenia hostí v pléne
 • 11:30 – 12:30 – Obed
 • 12:30 – 16:00 – Rokovanie v sekciách